استعلامات
نام نهادارائه کننده خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://tender.wrm.ir
شرح خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فایل خدمت یا گردش کار:
مراکز ارائه کننده خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت:
شرایط خاص خدمت:
عنوان فرم دریافت فرم
شناسنامه خدمت دریافت فرم