فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

اطلاعات شخصی

فرم نظرسنجی *چنانچه کاری که به جهت آن مراجعه نموده و انجام نشده است ، یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟ :
 
 
 
 
 
*نام فرد یا افرادی که برخورد نا مناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید. :
*نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید. :
*نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ :
 
 
 
 
*نظر کلی شمار در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟ :
 
 
 
*تلاش کارکنان شرکت در جهت رعایت قوانین و مقررات را چگونه ارزیابی می کنید ؟ :
 
 
 
*آیا خدمت مورد نظر شما سریع ،‌ به موقع و در زمان مقرر انجام شده است ؟ :
 
 
 
*آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ :