نظرسنجی کیفیت استعلامات

فرم نظرسنجی نظر شما در خصوص سرعت ارائه خدمت در بخش معاملات و استعلامات صنعت آب چیست؟ :
 
 
 
 
 
نظر شما در خصوص کیفیت ارائه خدمت در بخش معاملات و استعلامات صنعت آب چیست؟ :