اعداد نوشته شده مقابل هر گزینه تعداد رای هایی که به آن گزینه داده شده است را نشان میدهد

تعداد شرکت کنندگان : 52 نفر

چنانچه کاری که به جهت آن مراجعه نموده و انجام نشده است ، یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟
 • عدم حضور مسئول ذیربط یا جانشین وی - 6
 • عدم تمایل کارکنان به انجام وظیفه - 10
 • عدم اطلاع مسئول ذیربط از قوانین و مقررات - 19
 • درخواست غیر معقول - 8
 • سایر - 7
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
 • بسیار خوب - 11
 • خوب - 20
 • متوسط - 5
 • بد - 9
نظر کلی شمار در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟
 • بسیار مناسب - 6
 • مناسب - 27
 • نامناسب - 12
تلاش کارکنان شرکت در جهت رعایت قوانین و مقررات را چگونه ارزیابی می کنید ؟
 • بسیار مناسب - 19
 • مناسب - 16
 • نامناسب - 10
آیا خدمت مورد نظر شما سریع ،‌ به موقع و در زمان مقرر انجام شده است ؟
 • بلی - 6
 • تا حدودی - 24
 • خیر - 15
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
 • بلی - 15
 • تا حدودی - 18
 • خیر - 12