اعداد نوشته شده مقابل هر گزینه تعداد رای هایی که به آن گزینه داده شده است را نشان میدهد

تعداد شرکت کنندگان : 44 نفر

چنانچه کاری که به جهت آن مراجعه نموده و انجام نشده است ، یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟ -تستي (تک انتخابي)
 • عدم حضور مسئول ذیربط یا جانشین وی - 5
 • عدم تمایل کارکنان به انجام وظیفه - 8
 • عدم اطلاع مسئول ذیربط از قوانین و مقررات - 19
 • درخواست غیر معقول - 8
 • سایر - 6
نام فرد یا افرادی که برخورد نا مناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید.-تشريحي
  df
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید.-تشريحي
  gfgd
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ -تستي (تک انتخابي)
 • بسیار خوب - 11
 • خوب - 20
 • متوسط - 4
 • بد - 6
نظر کلی شمار در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟ -تستي (تک انتخابي)
 • بسیار مناسب - 5
 • مناسب - 26
 • نامناسب - 10
تلاش کارکنان شرکت در جهت رعایت قوانین و مقررات را چگونه ارزیابی می کنید ؟ -تستي (تک انتخابي)
 • بسیار مناسب - 18
 • مناسب - 15
 • نامناسب - 8
آیا خدمت مورد نظر شما سریع ،‌ به موقع و در زمان مقرر انجام شده است ؟ -تستي (تک انتخابي)
 • بلی - 6
 • تا حدودی - 22
 • خیر - 13
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ -تستي (تک انتخابي)
 • بلی - 14
 • تا حدودی - 17
 • خیر - 10