پرسش های متداول
سوال: برای تغییر نام پروانه حفر و بهره برداری چگونه قدام کنم ؟
پاسخ:

جهت تغییر نام پروانه های حفر و بهره برداری لازم است که صاحب پروانه در خواست خود را همراه با رضایت نامه کتبی مبنی بر تغییر نام، به امورهای آب نواحی چهارگانه ارائه داده، پس از بررسی توسط کارشناس امور و اظهار نظر کارشناس و تائید کمیسیون صدور پروانه نسبت به تغییر نام پروانه اقدام می گردد .

  تعداد بازدید:404