پرسش های متداول
سوال: چگونه و در چه صورتی مجوز کف شکنی صادر می شود؟
پاسخ:

پس از ارائه در خواستِ متقاضی به امور های آب نواحی چهارگانه و ارائه گزارش کارشناسی توسط کارشناس امور ، پرونده به کمیسیون صدور پروانه ارجاع شده و در صورت موافقت اعضای کمیسیون ، مجوز کف شکنی صادر می شود .

  تعداد بازدید:191