پرسش های متداول
سوال: مجوز ماده 5 در چه صورتی صادر می شود ؟
پاسخ:

در صورتیکه شخصی ، در خواست تامین آب برای مصارف خانگی، شرب و بهداشتی و باغچه به ظرفیت 25 مترمکعب در شبانه روز را داشته باشد مجوز ماده 5 صادر می شود . برای اخذ مجوز یاد شده لازم است ارباب رجوع  به دفتر حفاظت و بهره براداری از منایع آب مراجعه و درخواست خود را ارائه نماید .

  تعداد بازدید:178