پرسش های متداول
سوال: در دشتهای آزاد پروانه حفر چاه به چه طریقی صادر می شود ؟
پاسخ:

متقاضیان تامین آب در مناطق آزاد، در خواست خود را مبنی بر حفر چاه به امور های آب نواحی چهار گانه ارائه داده و پس از تشکیل پرونده اولیه، اسناد مالکیت جهت اظهار نظر به دفتر حقوقی ارجاع شده و در صورت عدم وجود مشکل و پس از اختصاص آب در کمیته تخصیص منابع آب و اخذ استعلامهای مربوط و  ارائه گزارش کارشناس و تائید کمیسیون صودر پروانه، نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می شود .

  تعداد بازدید:204