1394

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) 41/23814 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/11/20
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری 368/53221 مجلس شوراي اسلامي 1392/08/25
نحوه اجرای جزء 12 بند 3 قانون بودجه 260/3148 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/07/29
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان 20991 مجلس شوراي اسلامي 1392/02/19

1391

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 134601 دفتر رياست جمهوري 1391/07/19
اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده 112/51500 دیوان محاسبات کشور 1391/06/18
قانون حداكثر استفاده ازتوان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور 97390 دفتر رياست جمهوري 1391/06/04
قانون اصلاح ماده 1 هدفمند كردن يارانه ها 34944 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/03/27
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اژانس بين المللي انرژي هاي تجديد پذير 34312 مجلس شوراي اسلامي 1391/03/09

1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تفسير ماده 12 قانون هدف مند كردن يارانه ها 204079 دفتر رياست جمهوري 1390/11/01
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 197618 دفتر رياست جمهوري 1390/10/17
ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 181664 دفتر رياست جمهوري 1390/10/17
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي در انجمن بين المللي آب 194753 دفتر رياست جمهوري 1390/10/13
عضويت دولت ايران در انجمن بين المللي آب 194753 دفتر رياست جمهوري 1390/10/13
امور گمركي 180531 دفتر رياست جمهوري 1390/09/22
اصلاح قانون معادن 178414 دفتر رياست جمهوري 1390/03/19
قانون تشكيل دو وزارت خانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 79078 دفتر رياست جمهوري 1390/04/18
قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 71225 دفتر رياست جمهوري 1390/04/07
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 8851 1390/02/18

1389

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
1388 قانون اصلاح قانون بودجه سال 57369/344 دفتر رياست جمهوري 1388/11/06
قانون اصلاح ماده 117 تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم 32866/83 دفتر رياست جمهوري 1388/07/13
قاون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 30331/315 مجلس شوراي اسلامي 1388/06/30
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن 12112/278 مجلس شوراي اسلامي 1388/03/09
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 36965/13 مجلس شوراي اسلامي 1388/08/02

1386

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي 61046/668 مجلس شوراي اسلامي 1386/04/25

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
1385 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1385 كل كشور 195618/638 مجلس شوراي اسلامي 1385/12/17
قانون استفساريه ماده 108 قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم 178997 مجلس شوراي اسلامي 1385/11/21
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كشور 69661/551 مجلس شوراي اسلامي 1385/04/31
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كشور 69661/551 مجلس شوراي اسلامي 1385/04/31

1383

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون برگزاري مناقصات 130890 مجلس شوراي اسلامي 1383/11/12
لايحه تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقه اي استان 152480/263 مجلس شوراي اسلامي 1383/03/26