1396

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
دستور العمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال 96 1396/07/10
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال 96 1396/07/10

1394

1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اجرای ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 45146 دفتر رياست جمهوري 1393/04/24

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
پیگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 192087 دفتر رياست جمهوري 1392/12/28
کارت هوشمند ملی 1/23967 وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 1392/05/09
لازم الاجرا بودن آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 41/19143 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/06/04
ممنوعیت عضویت ذیحسابان در هیئت های مدیره ، عامل و تصفیه 53/80045 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/06/02
آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور 82423/ت49151ه دفتر رياست جمهوري 1392/04/09
سامانه تدارکات الکترونیک دولت 41/19648 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/06/27
اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دفتر رياست جمهوري 1392/04/24

1391

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با اهداف غیر شرب وزارت نیرو 1391/04/13
آیین نامه شناسه اقتصادی و شناسه ملی 187574/19384/200 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/10/09
آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 1-آ ت ص ش ب ن ب/ب خ ب وزارت نیرو 1391/08/08

1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
دستور العمل ارزيابي واحدهاي آمارو اطلاعات شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو 100/50/105297 وزارت نیرو 1390/12/22
ضوابط و معيارهاي لستقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي 78946/ت39127هـ دفتر رياست جمهوري 1390/04/15
پيش نويس آيين نامه تشخيص صحيت پيمانكاران تخصصي ابزار دقيق 6883/140/90 وزارت نیرو 1390/04/07
آيين_نامه_تشخيص_صلاحيت_سدها_-_وزارت_نيرو 2 - ب خ ب/آ ص ش ب س وزارت نیرو 1390/02/10
تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري و نگهداري و كنترل ايمني سدها 2 - ب خ ب/آ ص ش ب س-1 وزارت نیرو 1390/02/10
تامين مسكن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا 530/31788/90 هیئت وزیران 1390/09/12
173270 173270/ت45341هـ دفتر رياست جمهوري 1390/09/02
فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي 165389/ت46849ك دفتر رياست جمهوري 1390/08/21
آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه در صنعت آب و برق 540/18803/90 وزارت نیرو 1390/05/26
ابلاغ آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه 540/18803/90 وزارت نیرو 1390/05/24
آيين نامه اجرايي مواد 1 و 3 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد 96393/5687/51 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1390/05/12
آيين نامه اجرايي ماده (73) قانون مديريت خدمات كشوري 79010/ت45911ك دفتر رياست جمهوري 1390/04/15

1389

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
سياست ها و خط مشي هاي آيين نامه اجرايي جزء ص بند 2 80313/1 دفتر رياست جمهوري 1389/10/26
جلوگیری از تجاوز به محدوده سدها ، شبکه ها ، تاسیسات آبیاری و زهکشی و کانالها و مجاری آبی سطحی طبیعی و عمومی 89/100/23262 شركت مديريت منابع آب ايران 1389/12/09

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح آئين نامه داخلي دولت 216573/ت43932ه هیئت وزیران 1388/11/04
آئين نامه خريد خدمات مشاوره 193542/ت42986 ك دفتر رياست جمهوري 1388/10/01
اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه 24/5/1388 دفتر رياست جمهوري 1388/05/24
آئين نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده 21 تنفيذي قانون برنامه سوم 99597/ت41562 ه هیئت وزیران 1388/05/17
آئين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده 61572/ت42596ك دفتر رياست جمهوري 1388/03/02
اصلاح آئين نامه چگئنگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين الملل 41651/ت40025ه هیئت وزیران 1388/02/28
آئين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي 26510/ت39039 ك دفتر رياست جمهوري 1388/02/09
اصلاحيه آئين نامه اجرايي قانون تشكيل بازرسي كل كشور روزنامه رسمي 18675 1388/01/29

1386

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح آئين نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 172806/ت 38958ه هیئت وزیران 1386/10/25
آئين نامه اجرايي بند م ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه 87943/ت 36915ه 1386/06/03
آئين نامه مالي شركت هاي تابعه شركت مادر تحصصي مديريت منابع آب ايران 87192/ت 35994 ه هیئت وزیران 1386/05/31
اصلاح آئين نامه اجرايي تبصره 1 بند 5 الحاقي ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 79604/ت 30858 ه هیئت وزیران 1386/05/21
اصلاح آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات 77814/ت 37872 ه هیئت وزیران 1386/05/16
آئين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي 74829/ت 37251 ك هیئت وزیران 1386/05/13
آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 1 و بند ج تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 1383 74058/ت 34384 ه هیئت وزیران 1386/05/10
آئين نامه اجرايي بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كشور 68551/ت 37233 ك هیئت وزیران 1386/05/01
آئين نامه نحوه فعاليت ، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي 65354/ت 37374 ه 1386/04/27
آئين نامه اجرايي بند و تبصره 3 قانون يودجه سال 1386 كل كشور 54572/ت37305ه هیئت وزیران 1386/04/11
آئين نامه نحوه انتشار اوراقمشاركت موضوع رديف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور 36900/ت 37229 ه هیئت وزیران 1386/03/09
اصلاح آئين نامه اجرايي بند ج ماده 104 تنفيذي قانون برنامه سوم 30704/ت 32646 ه هیئت وزیران 1386/02/31
اصلاح آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 22225 /ت37194 ه هیئت وزیران 1386/02/17
لغو تبصره بند ب ماده 30 آئين نامه اجرايي نظتام مستند سازي و اطلاع رسساني مناقصات 11111/ت37195ه هیئت وزیران 1386/02/17
اصلاح آئين نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 18593/ت 36009ه هیئت وزیران 1386/02/11
آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي 12195/ت 36586ه هیئت وزیران 1386/02/01

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح ماده 5 آئين نامه اجرايي بندهاي و و ي ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه 152771/ت 36820ه هیئت وزیران 1385/12/16
اصلاح آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت 135579/ت36486ه 1385/10/23
آئين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي 116002/ت35253ه هیئت وزیران 1385/09/18
تصويب آئين نامه ساماندهي فعاليت ايگاههاي اطلاع رساني ايراني 109060/ت35741 ه هیئت وزیران 1385/09/05
آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترشسهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت 10459 / ت 36254 ه هیئت وزیران 1385/08/28
اصلاح آئين نامه اجرايي ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه 69807/ت35915ه هیئت وزیران 1385/08/06
آئين نامه اجرايي قانون 2 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 89160/ت3604ه هیئت وزیران 1385/07/26
آئين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات 84217/ت73772ه هیئت وزیران 1385/07/16
آئي نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات 84178/ت34162ه هیئت وزیران 1385/07/16
آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 84136/ت33560ه هیئت وزیران 1385/07/16
آئين نامه اجرايي بند 31 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور 42899/ت35033ه هیئت وزیران 1385/05/11
آئين نامه نحوه نظارت بر مصرف كمك هاي پرداختي به موسسات غير دولتي 35530/ت31649ه هیئت وزیران 1385/04/07
اصلاح آئين نامه اجرايي بند ژ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 35508 / ت 35344 ه هیئت وزیران 1385/04/07
آئين نامه اردوهاي هجرت (3) 31567/ت35313ه هیئت وزیران 1385/03/29
آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 19011/35081 ه هیئت وزیران 1385/02/27

1384

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آئين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 28482 ت /32825 ه هیئت وزیران 1384/05/10
آئين نامه اجرايي بند ژ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 كل كشور 27962/ت33108ه هیئت وزیران 1384/05/08
آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت 12243/ت 29856ه هیئت وزیران 1384/03/02
آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري 6843/ت 32400ه دفتر رياست جمهوري 1384/02/11
آئين نامه اجرايي بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم مصوب 1383 19551/ت 33113ه هیئت وزیران 1384/02/01
آئين نامه اجرايي بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1384 كل كشور 3845/ت 32764ه هیئت وزیران 1384/01/28

1383

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح ماده 6 آئين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه 41712/ت 31573 ه هیئت وزیران 1383/07/29
آئين نامه معاملات شركتهاي آب منطقه اي 29104/ت 33583ه هیئت وزیران 1383/05/11
آئين نامه اجرايي بند ث تبصره 18 قانون بودجه سال 1383 كل كشور 2868/ت 30451ه هیئت وزیران 1383/01/29

1380

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آئين نامه تنظيم اسناد مناقصه 49687131/100 هیئت وزیران 1380/08/20