1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 206/93/562 دفتر رياست جمهوري 1393/01/20

1391

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت در سال 232372 دفتر رياست جمهوري 1391/11/25
مصوبه حد نصاب معاملات 163735 1391/08/21
اصلاح ماده 6 اساسنامه شركت‌هاي تابعه 2/5/1391 هیئت وزیران 1391/05/02
مصوبه قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين 58404/ت 48093هـ هیئت وزیران 1391/03/27
حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 58404/ت48093هـ هیئت وزیران 1391/03/27
دستورالعمل ماده 134 قانون 5 ساله پنجم توسعه 45645/ت47633هـ هیئت وزیران 1391/03/08

1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
1390 ساعات كاري كاركنان 248209/ت47863هـ 1390/12/16
اجراي نظام مند آيين نامه هاي تشخيص صلاحيت و ارجاع كار 248163/ت46371هـ هیئت وزیران 1390/12/16
Jبصره (5) قانون نحوه اجراي اصول 85 و 234271 1390/11/29
تركيب اعضاي كميسيون 227187/ت47790هـ هیئت وزیران 1390/11/19
توسعه توان توليد و ايجاد ظرفيت هاي بيشتر اشتغال در بخش كشاورزي 202285/ت43505هـ هیئت وزیران 1390/10/13
سياست هاي كلي آمايش سرزمين 1 دفتر رياست جمهوري 1390/10/30
تشكيل كارگروه توسعه بخش كشاورزي 202285/ت - هـ دفتر رياست جمهوري 1390/02/13
اتخاذ تدابير لازم براي توسعه صنعت هواپيمايي 196680/ت43505هـ دفتر رياست جمهوري 1390/10/06
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداري رسمي 170756/ت39730هـ 1390/10/06
تصويب نامه شوراي عالي اداري 44432/206 دفتر رياست جمهوري 1390/09/20
1390 آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي 173265/ت45676هـ هیئت وزیران 1390/09/02
نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط 165461/ت46585هـ 1390/08/21
نحوه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت 165389/ت46849ك 1390/08/21
سود بازرگاني سيزده قلم از كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 210/28731/90 هیئت وزیران 1390/08/15
تعيين سود بازرگاني 13قلم كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 0 1390/08/07
تعيين سود بازرگاني 13قلم كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 0 دفتر رياست جمهوري 1390/08/07
سود بازرگاني سيزده قلم از كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 210/28731/90 هیئت وزیران 1390/08/15
تعيين سود بازرگاني 13قلم كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه 1390/08/07 دفتر رياست جمهوري 1390/08/07
خريد كالاهاي خارجي توسطدستگاه ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي كنند 220/26838/90 هیئت وزیران 1390/07/30
بهره برداري مطلوب از ساختمان هاي اداري 6/7/1390 وزارت نیرو 1390/07/06
انتقال بدهي شركت هاي تابعه به حساب دولت 134866/ت47138هـ دفتر رياست جمهوري 1390/07/06
قانون نظام صنفي 119281/47234 1390/06/12

1389

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تصويب نامه اصلاح آيين نامه معاملات شركت هاي دولتي 300847/ت45953ك دفتر رياست جمهوري 1389/12/28
تسويه بدهي هاي وزارت نيرو به بانك ها و بانك مركزي 299730/ت46390هـ هیئت وزیران 1389/12/27

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تشكيل كارگروه توسعه و عمران لرستان 227528/ت42649 ه هیئت وزیران 1388/11/18
تشكيل ستاد خشكسالي 227662/ت42649 ه 1388/11/18
تشكيل ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان 227696/ت 42649ه هیئت وزیران 1388/11/18
تشكيل ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و عراق 227715/ت42649 ه هیئت وزیران 1388/11/18
تشكيل ستاد همكاريهاي توسعه اي 227740/ت42649ه هیئت وزیران 1388/11/18
اساس نامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 244930/ت42683 هیئت وزیران 1388/11/10
تعيين كارمزد خدمات مربوط به ترخيص كالاهاي وارداتي بر اساس گواهي بازرسي 213282/43350 دفتر رياست جمهوري 1388/10/29
نرخ هزينه هاي دريافتي در قبال خدمات ارايه شده در مناطق ويژه اقتصادي 205830 / ت 41788 ه هیئت وزیران 1388/10/20
ابلاغيه معاونت حقوقي رئيس جمهور 189391/ت 43847 ه 1388/09/25
مجوز ارائه گزارش رژيم تجارت خارجي كشور به وزارت بازرگاني 168291/35424 هیئت وزیران 1388/08/24
شموليت كالاها و فرآوردههاي نفتي به بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم 147980/ت 39609 ه هیئت وزیران 1388/07/26
تعيين ميزان سودهاي ابرازي(ويژه ) شركتهاي دولتي 141736/ت43361ه هیئت وزیران 1388/07/16
اصلاح تصويب نامه شماره 51225 ت40176 ه 141255/ت43305 ك هیئت وزیران 1388/07/16
پرداخت چهل درصدي سود ابرازي (ويژه) موضوع بند 12 ماد ه واحده قانون بودجه سال 87 141736/ت43361ه هیئت وزیران 1388/07/16
پرداخت يارانه به ساختمانهاي غير دولتي موجود و در حال ساخت 131164/ت 41429 ه هیئت وزیران 1388/07/01
نرخ هاي حق الزحمه سازمان حسابرسي 104468/j41541; دفتر رياست جمهوري 1388/05/24
اصلاح الگوي مصرف آب 99603/ت42400ه هیئت وزیران 1388/05/17
اخذ وروديه از بازديدگنندگان موزه هاي تخصصي 376/302س وزارت نیرو 1388/03/16
تعيين نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات 51513/ت42533ه هیئت وزیران 1388/03/09
حمايت از توليد 61604/ت42648ك هیئت وزیران 1388/03/02
ضوابط سياستي -نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388 8267/42332 دفتر رياست جمهوري 1388/01/19

1387

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح تصويب نامه شماره 660 ت39453 176061/ت40715ه هیئت وزیران 1387/10/01
پرداخت ديون بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران 10265/ت39458ه هیئت وزیران 1387/01/31

1386

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تهيه كليه نيازهاي اطلاعاتي و تصاوير ماهواره از سازمانهاي داخلي 131950/ت36106ه هیئت وزیران 1386/10/16
انجام خريدهاي بزرگ و متوسط با قيد شناسه ملي كالا 18596/ت37179ك هیئت وزیران 1386/02/11
سياستهاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غير نفتي كشور در سال 86 81293/ت37862ك هیئت وزیران 1386/05/23
اصلاح آئين نامه اجرايي ماده 35 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 85 79568/ت 36476 ه هیئت وزیران 1386/05/21
تدابير و اقدامات حفاظتي ، جبرااني و ضد دامپينگ براي حمايت از توليد كنندگان داخلي 77219/ت 32656 ه هیئت وزیران 1386/05/16
قيمت خريد تضميني محصولات براس سال زراعي 85-86 74827/ت 37805ه هیئت وزیران 1386/05/13
احصاء و واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري به بخش هاي غير دولتي 72857/ت 37955 ه هیئت وزیران 1386/05/09
اصلاح تصويب نامه ستاد راهبري و توسعه استان خوزستان 70615/35746 هیئت وزیران 1386/05/03
اصلاح بند 1 تصويب نامه 51539 ت 37536 مورخ 1386 66745/ت37536ه هیئت وزیران 1386/04/30
تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي 51539/ت 37536ه هیئت وزیران 1386/04/06
نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 83 51557/ت 37537 ه هیئت وزیران 1386/04/06
تسهيلات مربوط به ذيحسابن دستگاههاي اجرايي 51607/ت35728ه هیئت وزیران 1386/04/06
پرداخت تسهيلات بانكي به منظور رفع موانع مالي از جمله بدهي معوقه و تامين نقدينگي 30330/ت34925ه هیئت وزیران 1386/02/30
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك 24502/ت 36734ه هیئت وزیران 1386/02/26
تعليق اصلاحيه كد 1 3 از ترتيبات فرعي از موافقت نامه پادمان ايران با آژانس بين المملي انرژي اتمي 841/ت 37043 ه هیئت وزیران 1386/01/08
الحاق تبصره به بند 16 ضوابط اجرايي بودجه سال 85 كل كشور 89196/ت35479ه هیئت وزیران 1386/07/26

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات 175168/ت 36718 ه هیئت وزیران 1385/12/28
تعيين الگوي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و جرايم مصارف مازاد بر الگو 175627/ت36991ه هیئت وزیران 1385/12/28
اصلاح بند 2 تصويب نامه شماره 89905 ت34640 ه مورخ 1384 174857/ت36844ه هیئت وزیران 1385/12/27
اصلاحيه ماده 8 آئين نام مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي 164778/ت36628ه هیئت وزیران 1385/12/09
پيشنهاد توزيع اعتبارات موضوع رديف 503805 137940 / ت 36220 ن هیئت وزیران 1385/11/17
اصلاح تصويب نامه شماره 23252 ت30820ه 846771/ت36636ه هیئت وزیران 1385/11/11
اصلاح تصويب نامه شماره 63461 ت 35538 ه 119860 / ت 36576 ه هیئت وزیران 1385/11/11
اجراي بخشي از شبكه هاي فرعي انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نيرو 2749291/ت35307ه 1385/10/05
ليست مناطق نمونه گردشگري در استان كرمانشاه 8272268/ت36422ه 1385/10/05
نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات 116225 / ت 35818 ه 1385/09/18
نحوه حمايت دولت از وام گيرندگان روستايي و عشايري 109087/ت36294ه هیئت وزیران 1385/09/05
الحاق تبصره به بند 16 ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور 89196/ت35479ه هیئت وزیران 1385/07/26
اصلاح تصويب نامه شماره 41279 ت 31611 ه 80051/j35791i هیئت وزیران 1385/07/18
استفاده از مرخصي بدون حقوق بجز انجام فريضه حج تمتع 80172/ت35785ه هیئت وزیران 1385/07/08
الحاق تبصره به بند 1 تصويب نامه تعيين حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين 47682/ت35030ه هیئت وزیران 1385/04/31
الحاق تبصره به بند يك تصويب نامه شماره 11355 ت 34543 ه 47682 / ت 35030 ه هیئت وزیران 1385/04/31
همكاري در نصب ايستگاههاي ميكرو 35563 / ت 35337 ه هیئت وزیران 1385/04/07
سند سامیکس مربوط به سایت معاملات 1385/04/08 هیئت وزیران 1385/04/08
damprogram 91-92-0 1385/04/10 هیئت وزیران 1385/04/10
img.[9-5-0-217][1] 1385/04/11 هیئت وزیران 1385/04/11

1384

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
دستورالعمل اجرايي ماده 62 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 100/20/72920 وزارت نیرو 1384/12/03
تمديد تصويب نامه موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر از قانون كار 69902/ت34358ه هیئت وزیران 1384/11/01
دستور العمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی شركت مديريت منابع آب ايران 1384/09/01
سند فرابخشي مديريت منابع آب ايران 29098/ت 248ه هیئت وزیران 1384/05/11
تصويب اساسنامه شوراي عالي فناوري 15069 / ت 31757 ه هیئت وزیران 1384/03/11
الزام دولت براي جبران عقب ماندگي هاي استان و مناطق داراي شاخص زير شاخص ميانگين كشور 36112/ت30393ه هیئت وزیران 1384/09/15

1382

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
لغو ماده 6 آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات 70427/ت 30306ه هیئت وزیران 1382/12/26