1397

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
حمایت از کالای ایرانی 54/2920 1397/01/20

1396

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1411945 1396/07/01

1395

1394

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
بخشنامه خزانه 234756/55 1394/12/10

1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 200/93/5697 دفتر رياست جمهوري 1393/04/24

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 24682 دفتر رياست جمهوري 1392/10/17

1391

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
گشایش کلیه حسابهای بانکی 245680/55 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/12/24
چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی 202745 معاون حقوقی رئیس جمهور 1391/10/17
اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد 75000/100 دفتر رياست جمهوري 1391/09/13
مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه 530/34985/91 وزارت نیرو 1391/09/27
انتقال الكترونيكي و اينترنتي وجوه از حسابهاي دولتي 123929/55 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/07/26
شماره اقتصادي 200/4683/45421 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/03/13
اجرای بند 17-24 قانون بودجه سال 91 53/45151 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1391/03/01
لزوم همكاري با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي 1391/01/26 دفتر رياست جمهوري 1391/01/26
استفاده شايسته از خدمات مهندسان داراري پروانه اشتغال 6837/47445 دفتر رياست جمهوري 1391/01/20

1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
همایش شرکت های مشاوره آموزش 200/90/31163 دفتر رياست جمهوري 1390/12/06
شناسه ملي اشخاص حقوقي 33516/90/200 دفتر رياست جمهوري 1390/12/23
33516 33516/90/200 دفتر رياست جمهوري 1390/12/23
مواد 27 و 32 قانون ارتقاي سلامت اداري 250893 دفتر رياست جمهوري 1390/12/21
لزوم حمايت از بخش تعاوني 248215/46948 دفتر رياست جمهوري 1390/12/16
بخشنامه به وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور 196689/46732 1390/10/06
انجام دقيق وظايف نيروهاي دولت 162966 دفتر رياست جمهوري 1390/08/15
نظارت بر تكريم ارباب رجوع 162966-1 دفتر رياست جمهوري 1390/08/15
ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه 104782/43549 1390/05/22
متن جايگزين بند 5 طرح هاي مسكن مهر 98523/46807 دفتر رياست جمهوري 1390/05/12
اعطاي تسهيلات مندرج در آيين نامه هاي انتقال تهران 10377/90/230 دفتر رياست جمهوري 1390/05/05
الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني 86253/46949 دفتر رياست جمهوري 1390/04/27
استفاده از كد پستي مندرج در پشت كارت شناسايي ملي 86253/46949 وزارت نیرو 1390/04/27
دستيابي آسان و سريع مردم به خدمات دستگاه هاي اجرايي 7193/200 دفتر رياست جمهوري 1390/03/30
حوادث ناشي از برخورد بيل مكانيكي با خطوط لوله انتقال گاز 51105-18/30 وزارت نفت 1390/02/19
ماده(14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 173265/ت45676هـ دفتر رياست جمهوري 1390/09/02

1389

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اجراي بند 6 بخشنامه شماره 222839 410/76819/89 دفتر رياست جمهوري 1389/12/24
تهيه و تدوين و ابلاغ سياست ها، خط مشي ها در تحقق اهداف آيين نامه اجرايي جز (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه 1389 80313/1 دفتر رياست جمهوري 1389/12/26
نحوه ابلاغ مصوبات و تصميمات 269573/251 دفتر رياست جمهوري 1389/11/25
نحوه ابلاغ مصوبات و تصميمات كليه اشخاص، كارگروه ها، شوراها، ستادها، مقامات و ساير عناوين مشابه 1389/11/25 هیئت وزیران 1389/11/25
پاداش آخر سال كاركنان دولت در سال 1389 261727/46173 دفتر رياست جمهوري 1389/11/18
لزوم دفاع و حمايت از اقدامات و عملكرد قانوني مديران و كارمندان ذستگاه هاي اجرايي در مراجع قضايي 1451 دفتر رياست جمهوري 1389/03/08
اجراي مفاد ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي 20/190/م دفتر رياست جمهوري 1389/01/29

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
نظارت جدي بر اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل 240788 دفتر رياست جمهوري 1388/12/05
تدوين دوره هاي آموزشي اختصاصي بخش آب 190/78959 وزارت نیرو 1388/11/27
اصلاح ابلاغيه ممانعت از ترك تشريفات مناقصه 187216/631 هیئت وزیران 1388/09/22
تعيين نماينده در خصوص چهل درصد سهام عدالت 169213/43654 دفتر رياست جمهوري 1388/09/25
تعليق صلاحيت شركت بازرسي اينترنشنال و تمامي دفاتر و شعب 1021/60 بانک مرکزی ایران 1388/08/10
بخشنامه بودجه سال 1389 78387-100 دفتر رياست جمهوري 1388/08/08
ممنوعيت هر نوع خدمت به شركتها و موسسات فاقد شناسه ملي 58797/00 دفتر رياست جمهوري 1388/06/28
تغييرات تشكيلات،ضرايب،جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل 100/5858 دفتر رياست جمهوري 1388/02/12

1387

1386

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
پرداخت فوقالعاده ماموريت كاركنان اعزامي به خارج از كشور 3872/11 وزارت نیرو 1386/11/26
تامين پرداخت مبلغ بنزين غير سهميه اي از اعتبارات مصوب سال جاري به شركت ملي نفت 28661/13809/51 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1386/07/05
راه اندازي پايگاه اطلاعا رساني معاملات 88358/100 دفتر رياست جمهوري 1386/07/03
واريز حداقل 30 درصد سهم سازمان تربيت بدني از محل 1 درصد اعتبارات دستگاهها 91632 دفتر رياست جمهوري 1386/06/10
ايجاد هماهنگي با كارگروه يبند 7 تصويب نامه شماره 6434 ت37 63 ك 84553/37790 دفتر رياست جمهوري 1386/05/28
افزايش سهميه سوخت خودروهاي در اختيار 400/35749 وزارت نیرو 1386/05/13
ارسال فهرست كمك هاي نقدي و غير نقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي سه ماهه 28644 دفتر رياست جمهوري 1386/02/25
پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات 18059/100 دفتر رياست جمهوري 1386/02/12
حسابهاي درآمدي شركت مديريت منابع آب ايران 25/511/2 دیوان محاسبات کشور 1386/02/04

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
بخشنامه نحوه رفع اختلافات فيمابين شركتهاي زير مجموعه شركتهاي مادر تخصصي 100/101186 وزارت نیرو 1385/12/15
استاندارد خدمات تاسيسات ساختمانهاي اداري موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه 208164/100 1385/12/22
ارائه تسهيلات لازم جهت ايجاد ايستگاههاي BTS مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 48124/1 وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 1385/12/09
استفاده از واژه 'مطالبه وجه ضمانت نامه ' به جاي 'ضط' به منظور مطالبه وجه ضمانت نامه ها 151339 دفتر رياست جمهوري 1385/11/18
بخشنامه بودجه سال 1386 89918 دفتر رياست جمهوري 1385/07/29
صرفه جويي در مصرف انرژي 123888/36349 هیئت وزیران 1385/03/29
استفاده از امكانات و تواناييهاي شهرداري ها در مديريت يكپارچه شهري 155084/1901 دفتر رياست جمهوري 1385/09/15
شرايط ارجاع كار به مشاوران و پيمانكاران 100/37511 شركت مديريت منابع آب ايران 1385/06/21
ايجاد و افزاريش انگيزس در بازنشستگان 100/50/50775 وزارت نیرو 1385/06/19
تامين تصاوير ماهواره اي از طريق سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 49243/35725 هیئت وزیران 1385/05/30
انتقال ميزباني اطلاعات كليه سايتها به مراكز داخل كشور 3/17754 شورای عالی فناوری 1385/05/04
تمديد قراردادهاي بيمه 530/29882 وزارت نیرو 1385/04/12
همكاري با سازمان نقشه برداري در خصوص استقرار منظومه اطلاعات مكان محور (SDI( 38671/100 هیئت وزیران 1385/03/08
خريد تجهيزات و نرم افزارهاي رايانه اي با هماهنگي شوراي عالي فناوري اطلاعات 22588/161 دفتر رياست جمهوري 1385/03/06

1384

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
استاندارهاي قراردادهاي انحام كار 222882/100 دفتر رياست جمهوري 1384/12/23
اعطاي تسهيلات توسط دستگاههاي اجرايي در پايان سال 84 86975/34675 هیئت وزیران 1384/12/22
نحوه برگزاري امتحانات يا مسابقات استخدامي دستگاههي اجرايي 220767/100 دفتر رياست جمهوري 1384/12/21
واگذاري امور خدمات و پشتيباني به بخشهاي غير دولتي در قالب قرارداد حجمي استاندارد خدمات نقليه 221429/100 1384/12/21
لزوم استفاده از خدمات مهندسين مشاور داخلي جهت انجام مطالعات و نظارت بر طرحهاي آب 100/59774 وزارت نیرو 1384/12/07
لزوم تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصات 15677/101 دفتر رياست جمهوري 1384/12/05
تكريم ايثارگران 79072/34515 دفتر رياست جمهوري 1384/11/30
صرفه جويي در مصرف كاغذ در كليه دستگاههي اجرايي 120/40011 وزارت نیرو 1384/10/05
منع سفر حج تمتع مقامات و مديران كل دستگاههي دولتي برا بار دوم 61689/481 دفتر رياست جمهوري 1384/10/04
انجام مسافرت كارمندان به دعوت شركتهاي خارجي با اطلاع و كسب مجوز از وزير 57127 1384/09/20
لزوم اجراي احكام قطعي محاكم قضايي كه محكوم له آن دستگاههاي اجرايي مي باشند 50439 دفتر رياست جمهوري 1384/08/30
لزوم هماهنگي در خصوص واگذاري تلفن همراه و خودرو 440/45167 وزارت نیرو 1384/08/08
انجام و ايجاد تعهدات ارزي با تاييديه بانك مركزي 1483/ه بانک مرکزی ایران 1384/04/06
اجراي هر چه دقيق تر قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس در معاملات دولتي و كشوري 100/18011 وزارت نیرو 1384/03/30
اعلام ترتيبات پرداخت هزينه هاي تامين خدمات درماني ماركنان 100/50/15808 1384/03/21
تشكيل ستاد درآمد استاني 14275/ت 32973ه هیئت وزیران 1384/03/09
لزوم اخذ مجوز جهت خريد خودرو توسط دستگاههاي دولتي 7200/2601/51 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1384/02/29
نكات مهم قابل توجه ذيحسابان در خصوص ميبارزه با مفاسد اقتصادي 5811/1122/56 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1384/02/21

1383

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
نحوه واگذاري امور خدماتي ، پشتيباني به بخش غير دولتي 223890/101 دفتر رياست جمهوري 1383/12/03
تركيب هيات موضوع بند الف ماده 47 شرايط عمومي پيمان 100/31532 وزارت نیرو 1383/06/03

1381

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
چگونگي تصويب گزارشهاي مطالعاتي تامين آب 78327/33/100 وزارت نیرو 1381/12/21

1373

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
گردش كار قراردادهاي مطالعاتي و اجرايي 1901/07/27 وزارت نیرو 1373/02/03

1371

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
شاخصهاي فهرست بهاي واحد پايه پيمانكاري 1-10231/54/2161 1371/07/27