1395

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
پيشنهاد تسري مفاد تصويب نامه شماره 141736 ت43361 ه به بند 12 قانون بودجه سال 1387 كشور 220744/43965/3 دفتر رياست جمهوري 1388/11/10
دوره آموزشي جديد ' آشنايي با نظام هدمند كردن يارانه ها ' وزارت نیرو 1388/11/05
رعايت آئين نامه تشخيص صلاحيت شركت ها و كارشناسان آماري 36595 مرکز آمار ایران 1388/10/20
تفويض و واگذاري وظايف مغاون اجرايي رئيس جمهور به معاون اول 2042444 دفتر رياست جمهوري 1388/10/17
بلااشكال بودن افتتاح حساب براي شركتهاي دولتي نزد بانكهاي غير دولتي 160867/9434 دفتر رياست جمهوري 1388/09/28
تداوم اجراي طرح بيمه درمان خاص بين وزارت نيرو و سازمان تامين اجتماعي 144229 دفتر رياست جمهوري 1388/07/27
خودداري از ترك تشريفات مناقصه و اجراي تشريفات قانوني در انعقاد قراردادها و انجام معاملات 28/6/1388 دفتر رياست جمهوري 1388/06/28
ضوابط اجرايي بودجه جاري سال 1385 شركتهاي تابعه شركت مديريت منابع آب ايران 29/4/1385 شركت مديريت منابع آب ايران 1388/04/29

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
استعلام دولتي بودن يا نبودن موسسات و شركتها 184617/1604 دفتر رياست جمهوري 1385/11/11
پيش بيني موارد مقرر در مصوبات هيئت وزيران در لايحه بودجه 1386 62851/35702 دفتر رياست جمهوري 1385/05/30

1384

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه مامور در صنعت آب و برق 440/13324 1384/02/08