1391

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
رعايت فرمت گزارش عملكرد بودجه مصوب در صورت هاي مالي 1390 و سال هاي آتي 91/12963/220 وزارت نیرو 1391/02/10
ممنوعيت قطع آب و برق تاسيسات تحت توليت شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو 91/13112/100/31 1391/02/10
جا به جايي نيروي انساني در استان ها 91/13732/530 وزارت نیرو 1391/02/16
ابلاغ عضويت كميته رفاه 92101/پ شركت مديريت منابع آب ايران 1391/02/30
برنامه ريزي و هماهنگي لازم در خصوص درخواست تهيه بليط هواپيما 94629/پ410/91 وزارت نیرو 1391/02/30

1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آمايش سرزمين 201608 دفتر رياست جمهوري 1390/10/13
اصل 127 قانون اساسي 248188/ت47510ن دفتر رياست جمهوري 1390/12/16
كارگروه كنترل بازار 246422/ت47839ن دفتر رياست جمهوري 1390/12/14

1389

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تصميم نمايندگان در كارگروه مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت 11/10/1389 دفتر رياست جمهوري 1389/10/11
قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري 254927 دفتر رياست جمهوري 1389/11/16
اجراي سند راهبردي نظام جامع فن آوري اطلاعات 18725 هیئت وزیران 1389/10/11
پرداخت علي الحساب اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، آب و خدمات جمع آوري فاضلاب 28069/پ940/89 دفتر رياست جمهوري 1389/09/30
صيانت از حقوق دستگاه هاي اجرايي و مقامات دولتي 222839 دفتر رياست جمهوري 1389/10/06
پرداخت علي الحساب اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي، آب و خدمات جمع آوري فاضلاب 212775ت45929ن هیئت وزیران 1389/09/22
موضوع اصل 127 قانون اساسي 126560/ت43165 ن دفتر رياست جمهوري 1389/06/22

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح اشتباهات تحريري تصميم نامه شماره 560 ت43165 130414/43165 دفتر رياست جمهوري 1388/06/31
توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي رديفهاي متفرقه 132174/ت43463 ن دفتر رياست جمهوري 1388/07/18

1386

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تخصيص اعتبار به طرح انجام مطالعات و تهيه طرح تفضيلي آمايش حوزه هاي آبريز شمال كشور 60045/ت 37710 ن دفتر رياست جمهوري 1386/04/19

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده (5) آئين نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 48942 / ت 35460 ن هیئت وزیران 1385/05/02