41/19143

 

لازم الاجرا بودن آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 
واحد صادرکننده: وزارت صنعت ، معدن و تجارت
TIF