141736/ت43361ه

 

پرداخت چهل درصدي سود ابرازي (ويژه) موضوع بند 12 ماد ه واحده قانون بودجه سال 87

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf