131164/ت 41429 ه

 

پرداخت يارانه به ساختمانهاي غير دولتي موجود و در حال ساخت

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf