53/80045

 

ممنوعیت عضویت ذیحسابان در هیئت های مدیره ، عامل و تصفیه

 
واحد صادرکننده: وزارت امور اقتصادي و دارايي
TIF