51513/ت42533ه

 

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf