79568/ت 36476 ه

 

اصلاح آئين نامه اجرايي ماده 35 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 85

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf