72857/ت 37955 ه

 

احصاء و واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري به بخش هاي غير دولتي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf