51557/ت 37537 ه

 

نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 83

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf