24502/ت 36734ه

 

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf