175627/ت36991ه

 

تعيين الگوي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و جرايم مصارف مازاد بر الگو

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf