174857/ت36844ه

 

اصلاح بند 2 تصويب نامه شماره 89905 ت34640 ه مورخ 1384

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf