164778/ت36628ه

 

اصلاحيه ماده 8 آئين نام مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf