131950/ت36106ه

 

تهيه كليه نيازهاي اطلاعاتي و تصاوير ماهواره از سازمانهاي داخلي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf