8272268/ت36422ه

 

ليست مناطق نمونه گردشگري در استان كرمانشاه

 
واحد صادرکننده:
pdf