47682/ت35030ه

 

الحاق تبصره به بند 1 تصويب نامه تعيين حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf