15069 / ت 31757 ه

 

تصويب اساسنامه شوراي عالي فناوري

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf