36112/ت30393ه

 

الزام دولت براي جبران عقب ماندگي هاي استان و مناطق داراي شاخص زير شاخص ميانگين كشور

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf