70427/ت 30306ه

 

لغو ماده 6 آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf