75000/100

 

اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
gif