123929/55

 

انتقال الكترونيكي و اينترنتي وجوه از حسابهاي دولتي

 
واحد صادرکننده: وزارت امور اقتصادي و دارايي
pdf