33516/90/200

 

شناسه ملي اشخاص حقوقي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
tif