86253/46949

 

الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf