51105-18/30

 

حوادث ناشي از برخورد بيل مكانيكي با خطوط لوله انتقال گاز

 
واحد صادرکننده: وزارت نفت
pdf