80313/1

 

تهيه و تدوين و ابلاغ سياست ها، خط مشي ها در تحقق اهداف آيين نامه اجرايي جز (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه 1389

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf