1389/11/25

 

نحوه ابلاغ مصوبات و تصميمات كليه اشخاص، كارگروه ها، شوراها، ستادها، مقامات و ساير عناوين مشابه

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf