1451

 

لزوم دفاع و حمايت از اقدامات و عملكرد قانوني مديران و كارمندان ذستگاه هاي اجرايي در مراجع قضايي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf