20/190/م

 

اجراي مفاد ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf