240788

 

نظارت جدي بر اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf