169213/43654

 

تعيين نماينده در خصوص چهل درصد سهام عدالت

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf