58797/00

 

ممنوعيت هر نوع خدمت به شركتها و موسسات فاقد شناسه ملي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf