247013/42207

 

الزام دستگاههاي اجرايي به اجراي قوانين و مقررات اطلاع رساني معاملات و آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي اطلاع رساني مناقصات

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf