28661/13809/51

 

تامين پرداخت مبلغ بنزين غير سهميه اي از اعتبارات مصوب سال جاري به شركت ملي نفت

 
واحد صادرکننده: وزارت امور اقتصادي و دارايي
pdf