91632

 

واريز حداقل 30 درصد سهم سازمان تربيت بدني از محل 1 درصد اعتبارات دستگاهها

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf