48124/1

 

ارائه تسهيلات لازم جهت ايجاد ايستگاههاي BTS مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 
واحد صادرکننده: وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات
pdf