151339

 

استفاده از واژه 'مطالبه وجه ضمانت نامه ' به جاي 'ضط' به منظور مطالبه وجه ضمانت نامه ها

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf