155084/1901

 

استفاده از امكانات و تواناييهاي شهرداري ها در مديريت يكپارچه شهري

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf